Obchodní podmínky

Terms & Conditions

This web page and service is governed by the laws of the Czech Republic. You can find an English version of the Terms & Conditions here.

Všeobecné obchodní podmínky – mIImp, s.r.o., se sídlem Šlovice č.ev. 118, 321 00 Dobřany, IČ: 04305175, vedená u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 31522 (AIgear.app)

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je obchodní společnosti mIImp, s.r.o., se sídlem Šlovice č.ev. 118, 321 00 Dobřany, IČ: 04305175, vedená u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 31522, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.aigear.app

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, respektive informace o produktu nebo službě zdarma, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Objednávkový formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká registrací do služby (odesláním registračního formuláře v případě služeb zdarma) nebo odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky).Objednávku podá zákazník přes objednávkový formulář kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Registrací k produktu/službě zdarma nebo odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.4. Údaje uvedené v registračním formuláři nebo v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

2.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. U fyzických produktů je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jejím balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

ZPŮSOB ÚHRADY

3.4.Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem.

3.5. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti Stripe Inc, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe Inc. a nejsou jakkoliv ukládána u AIgear.

Využít můžete těchto možností plateb:

- online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro

3.6. Platba je měsíční, roční nebo jednorázová (dle typu balíčku a produktu).

3.7. Zákazník je povinen uhradit celou kupní cenu.

3.8. Kupní cena je splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení první faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na uživatelský účet prodávajícího vedený u společnosti Stripe.com.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online digitálních produktů a služeb se dodáním rozumí umožnění vstupu do administrace služby nebo zaslání digitálního produktu na uvedenou e-mailovou adresu.

4.2. Vstup do administrace služby poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, většinou však okamžitě, není-li uvedeno jinak.

4.3. V případě pozastavení účtu z důvodu neuskutečněné platby, je AIgear oprávněný – v případě potřeby – smazat data uložená v účtu zákazníka

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty a služby, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (včetně jejich náplně), podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum(*)

Odešlete formulář prosím emailem na info@aigear.app spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: info@aigear.app, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu nebo služby. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

V případě odstoupení zákazníka od digitální služby lze odstoupení provést elektronicky na emailu info@aigear.app, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do administrace služby.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;

porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Prodávající neodpovídá zákazníkovi za vadné plnění služeb na bázi AI, jelikož kvalita dodávaných služeb je přímo závislá na kvalitě vstupu (webové stránky Klienta) a Prodávající nemůže tuto kvalitu vstupu ze své strany nijak ovlivnit. Více o vyloučení odpovědnosti v článku 9. Vyloučení odpovědnosti.

7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese info@aigear.app. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku kvůli pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nedodastečné kvalitě webových stránek Klienta, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací kurzy obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

8. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

8.1. Protože nám záleží na vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme vám u vybraných produktů (AI software) možnost minimálně 14 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na vámi uvedenou emailovou adresu, odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený online kurz není pro vás vhodný. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, případně zda je garance poskytována s delší než 14denní lhůtou, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu.

8.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na info@aigear.app s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

8.3. Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu.

9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Registrací aplikace AI gear rozumíte, že jakékoli použití softwaru na bázi AI a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a firma mIImp s.r.o. ani jednatelé mIImp s.r.o. za ně nenesou žádnou zodpovědnost.

Firma mIImp s.r.o. a její jednatelé se tímto zříkají jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací a poskytnutou službu.

Veškeré informace v AI softwaru AIgear.app vychází pouze z vlastních zkušeností autora. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto firma mIImp s.r.o. ani její jednatelé nejsou zodpovědní za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních.

mIImp s.r.o. ani jednatelé mIImp s.r.o. a další, nenesou žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím našeho softwaru.

Po celou dobu trvání využívání softwaru jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch závisí nejen na vašich znalostech, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, schopností, kvalita webových stránke, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

Podnikání je riziková činnost, která může vést k finančním ztrátám a životním změnám. Toto vše je pouze ve vašich rukách. Firma mIImp s.r.o. ani její jednatelé nenesou žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací a služeb AI software AIgear.app.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete společnosti mIImp s.r.o.. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

10.2. Na požádání Vám společnost mIImp s.r.o. podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@aigear.app, kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

10.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

10.4. Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

10.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti mIImp s.r.o., se sídlem Šlovice č.ev. 118, 321 00 Dobřany, IČ: 04305175, Spisová značka: C 31522 vedená u Krajského soudu v Plzni, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

10.6. Cookies

Společnost mIImp s.r.o. používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

12. UKLÁDÁNÍ DAT, NEVYUŽITÝ KREDIT A TRIAL ZKUŠEBNÍ VERZE

12.1. – Ukládání dat – Pokud není stanoveno jinak, mIImp s.r.o. uchovává uživatelská data jako vygenerované texty, audio, video či obrázky a další obsah vytvořený AI pouze pro interní účely a nelze je zpětně procházet nebo prohlížet. mIImp s.r.o. si vyhrazuje právo po 3 měsících takováto data smazat z důvodů uvolnění systémových prostředků dalším uživatelům.

12.2 – Nevyužitý kredit – Kredit se přesouvá do dalších měsíců respektive období POUZE při aktivním členství a předplatném. Pokud je Vaše členství neaktivní, expirované, či společností mIImp s.r.o. jinak evidované jako nezaplacené (například při neuhrazené faktuře, neprošlé platbě kartou a podobně), vyhrazujeme si právo zbývající, nevyužité kredity vymazat.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

13. 1. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

Pokud mezi námi jako prodávajícím a zákazníkem-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz . Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. 2 Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2023. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek aigear.app popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek a to kdykoliv bez předchozího upozornění.

Terms & Conditions

This web page and service is governed by the laws of the Czech Republic. You can find a Czech version of the Terms & Conditions here.

General Terms and Conditions - mIImp, s.r.o., with registered office at Šlovice No. 118, 321 00 Dobřany, ID No.: 04305175, registered at the Regional Court in Pilsen, file No. C 31522 (AIgear.app)

1. GENERAL PROVISIONS

1.1 These general terms and conditions (hereinafter referred to as "Terms and Conditions") apply to the sale of products and services of the Seller, which is the company mIImp, s.r.o., with registered office at Šlovice No. ev. 118, 321 00 Dobřany, ID No.: 04305175, registered at the Regional Court in Pilsen, file No. C 31522, concluded with the Buyer through means of distance communication via the interface of the Seller's website.

1.2 The Terms and Conditions further define and specify the rights and obligations of the Seller and the Buyer (hereinafter also referred to as the "Customer").

1.3 The provisions of the Terms and Conditions are an integral part of the Purchase Agreement.

1.4 If the contracting party is a consumer (a person other than an entrepreneur who places an order in the course of his/her business activity), relations not regulated by the Terms and Conditions are also governed by the Civil Code (No. 89/2012 Coll.) and the Consumer Protection Act (No. 634/1992 Coll.).

1.5 These terms and conditions are set out on the Seller's website and apply to the sale of the Seller's products and services on the website www.aigear.app.

2. ORDER AND CONCLUSION OF THE PURCHASE CONTRACT

2.1 The designation of the product, a description of its main features and the price, or information about the product or free service, including whether the price is inclusive or exclusive of VAT, is indicated on the selected website of the Seller. The sales offer remains valid for as long as it is displayed on the web interface.

2.2 The order form shall always contain information about the customer, the product, goods or service ordered, the price including the indication of taxes and fees, the method of payment of the purchase price, details of the required method of delivery and information about the costs associated with the delivery of the product or service provided.

2.3 The contractual relationship between the Seller and the Customer is established by registering for the Service (by submitting the registration form in the case of free services) or by submitting an order (not after the order has been confirmed). By registering for a free product/service or by submitting an order, the customer confirms that he/she has read and agrees to these terms and conditions.

2.4 The information provided in the registration form or in the order is considered correct by the Seller.

2.5 The Customer agrees to the use of means of distance communication in concluding the contract.

2.6 The contract is concluded in the Czech language. The Contract, or the relevant tax document, will be stored in the Seller's electronic archive for a period of 5 years from its conclusion for the purpose of its successful execution and is not accessible to third parties.

2.7 The Seller is obliged to provide or deliver the goods/services ordered by the Customer and the Customer undertakes to accept the goods/services and pay the Seller the purchase price. The Seller shall be relieved of the obligation to supply the goods/service in the event of the stock running out, of which the Customer shall be informed.

2.8 Title to the products/goods shall pass to the customer upon payment of the purchase price and acceptance.

3. PRICE, METHOD OF PAYMENT

3.1 The price of the products, goods and services, including whether the price is inclusive or exclusive of VAT, is indicated on the selected web interface of the Seller. The price is always also indicated on the sales form.

3.2 In the case of physical products, the customer is obliged to pay the costs associated with its packaging and delivery together with the price. The price for packaging and delivery is always indicated on the sales form if charged by the Seller.

3.3 The Seller shall issue a tax document - invoice to the Customer in respect of payments made under the Contract, which shall serve as proof of purchase of the product, goods or service. The Seller is not subject to value added tax.

METHOD OF PAYMENT

3.4 The price of the product/goods and any costs associated with the delivery of the goods shall be paid by the customer in a cashless manner.

3.5 For cashless payments, payment methods are linked to Stripe Inc's payment gateway which provides secure technology for accepting credit cards and online bank transfers. Payment card numbers and e-banking passwords are entered through Stripe Inc's secure and trusted channel and are not stored with AIgear in any way.

You may use the following payment options:

- VISA, VISA Elektron, MasterCard, Maestro online.

3.6 Payment is monthly, annual or one-time (depending on the type of package and product).

3.7 The customer is obliged to pay the full purchase price.

3.8. The purchase price is payable within 5 days from the conclusion of the contract (from the date of the first invoice), unless otherwise stated, the Customer's obligation to pay the price for the product/good or service is fulfilled at the moment of crediting the relevant amount to the Seller's user account held with Stripe.com.

4. DELIVERY TERMS

4.1 In the case of online digital products and services, delivery means enabling access to the administration of the service or sending the digital product to the email address provided.

4.2 The Seller will only provide access to the administration of the Service to the Customer after payment of the full purchase price, within three days at the latest, but in most cases immediately, unless otherwise stated.

4.3 In the event of account suspension due to a missed payment, AIgear is entitled - if necessary - to delete the data stored in the customer's account

5. SECURITY AND COPYRIGHT PROTECTION

5.1 The access data to the online products or to the respective URL is intended for the Customer's personal use only. Access to the user account is secured with a username and password. The Customer is obliged to maintain the confidentiality of the information necessary to access his/her user account to the online product or URL provided. The Seller shall not be liable for any misuse of the username and password by a third party.

5.2 The products and services sold by the Seller through the web interface (including their content) are subject to legal protection under copyright law. Any distribution or provision of them to third parties without the author's consent is prohibited. The right to exercise the right to use the copyrighted work may only be granted to the customer based on a license agreement. The customer shall be liable to the seller for damages caused by the infringement of the rights of protection of the copyrighted work.

6. WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT

6.1 Withdrawal from the contract by the consumer

If the purchaser is a consumer, he/she has the right to withdraw from the contract within fourteen days of receipt/delivery of the product, goods, without giving any reason and without any penalty, in accordance with the provisions of Section 1829 (1) of the Civil Code. This right does not serve as a means of settling a complaint.

6.2 If you decide to withdraw within this period, please comply with the conditions set out below:

No later than the 14th day after receipt of the product/goods, a letter of withdrawal must be sent to the seller.

Sample withdrawal form (fill in this form and send it back only if you want to withdraw from the contract):

Notice of withdrawal

Addressee (here the consumer inserts his/her name, address and e-mail address):

I/We hereby notify (*) that I/We hereby withdraw (*) from the contract for the purchase of these goods (*)

Date ordered (*)/date received (*)

Name and surname of consumer(s)

Address of consumer(s)

Signature of the consumer(s) (only if this form is sent in paper form)

Date(*)

Please email the form to info@aigear.app along with your order number, name and date of purchase. Withdrawal can be made electronically at info@aigear.app, in writing to the seller's address listed in these terms and conditions above, always with a statement that the buyer is withdrawing from the contract and with a copy of the invoice - tax document. The Buyer will be sent a credit note with the amount corresponding to the purchase price of the product or service. The amount will be refunded no later than 30 days after receipt of the withdrawal email.

If the customer withdraws from the digital service, the withdrawal can be made electronically at info@aigear.app, the Seller is entitled to deactivate and disable the customer's access to the administration of the service immediately upon receipt of the withdrawal.

6.3 Withdrawal by the Seller

The Seller shall be entitled to withdraw from the Purchase Agreement without undue delay if it finds that the other party has breached the Agreement materially. For this contract, a material breach of this contract shall be deemed to be:

Default by the customer in payment of the purchase price or partial payment (installments) more than 10 days after the due date;

violation of copyright protection obligations (Art. 5 OP) by the customer

7. RIGHTS AND OBLIGATIONS ARISING FROM DEFECTIVE PERFORMANCE, CLAIMS

7.1 The rights and obligations of the contracting parties about the seller's liability for defects, i.e. rights arising from defective performance, are governed by the relevant generally binding regulations (in particular the provisions of Sections 1914 to 1925, Sections 2099 to 2117 and Sections 2161 to 2174 of the Civil Code).

7.2 The Seller shall be liable to the Customer that the goods are free from defects upon receipt. If the goods are not in conformity with the purchase contract upon receipt, the customer shall have the right to have the seller restore the product/goods to the condition corresponding to the purchase contract free of charge and without undue delay.

7.3 The Seller shall not be liable to the Customer for defective performance of AI-based services, as the quality of the services delivered is directly dependent on the quality of the input (the Customer's website) and the Seller cannot influence the quality of the input in any way. For more information on the exclusion of liability, please refer to Article 9. Disclaimer.

7.4 For complaints, please contact us by email at info@aigear.app. The complaint should include the proof of purchase and a description of the defect. You will be informed by email about how the claim will be handled.

7.5 The customer may request that the defect be removed free of charge, a reasonable discount from the price and, if this is not disproportionate to the nature of the defect (in particular if the defect cannot be removed without undue delay), a request for delivery of a new item without defects.If repair or replacement is not possible, the customer may demand a full refund of the purchase price upon withdrawal from the contract.

7.6 Complaints will be settled without undue delay, no later than 30 days from the date of the complaint, unless the Seller and the Customer agree on a longer period.

7.7 The Seller shall not be obliged to satisfy the Customer's claim if it proves that the Customer knew about the defect of the goods before acceptance or caused it himself. The Seller shall not be liable for defects resulting from normal wear and tear or failure to follow the instructions for use. Nor shall the Seller be liable for defects that may arise due to the Customer's slow internet connection, an un-updated internet browser or the inadequate quality of the Customer's website, which are beyond the Seller's control. Online training courses contain only instructions and recommendations, nor is the Seller responsible for the success or failure of the Customer's application in practice.

8. MONEY BACK GUARANTEE

8.1 Because we care about your satisfaction with our products, we provide you with the option for selected products (AI software) to withdraw from the contract with a money-back guarantee for a minimum of 14 days after purchase, i.e. by sending the access link or URL to the email address you have provided, in case you are not satisfied with the product or find that the online course you have purchased is not suitable for you. Whether a guarantee is provided for a particular product, or whether the guarantee is provided with a longer than 14-day period, is indicated on the website of the product you have selected.

8.2 In case of dissatisfaction, please send your withdrawal from the contract electronically to info@aigear.app with a statement that you are withdrawing from the contract and enclosing a copy of the invoice/tax receipt and the date of purchase.

8.3 Your money will be refunded in the same way as it was received, within 30 days of receipt of the withdrawal email and confirmation of receipt of the corrected tax invoice sent to our email address. Upon receipt of the request, your access to the product will be automatically deactivated.

9. DISCLAIMER OF LIABILITY

By registering the AI gear application, you understand that any use of the AI-based software and the success or failure of such use is solely in your hands and neither mIImp Ltd nor the directors of mIImp Ltd shall have any liability for the same.

mIImp s.r.o. and its principals hereby disclaim any responsibility for the accuracy of the information and service provided.

All information in the AI software AIgear.app is based solely on the author's own experience. This experience is subjective and its interpretation may be incomplete and inaccurate and therefore mIImp Ltd. and its principals are not responsible for any decision or action based on these recommendations.

Neither mIImp s.r.o. nor the principals of mIImp s.r.o. et al, shall be liable for any damage or injury caused by the use of our software.

For the duration of your use of the Software, you are fully responsible and fully accountable for your actions, conduct and decisions. Your success depends not only on your knowledge, but also on factors beyond our control, such as your skills, capabilities, abilities, the quality of the website, the market situation, business knowledge, health, etc.

Business is a risky activity that can lead to financial losses and life changes. All of this is entirely in your hands. Neither mIImp Ltd nor its executives shall be liable for any damage or harm caused by the use of the information and services of AI software AIgear.app.

10. DATA PROTECTION

10.1 The Seller fully respects the confidential nature of the data you fill in your order and provide to mIImp s.r.o. The data is secured and protected against misuse. We use it for the execution of the entire transaction, including the necessary accounting operations, the issuance of tax documents, the identification of your non-cash payments and for communication with you, i.e. all customer administration and also for marketing purposes. This data is stored in a database with strict security against misuse and is not disclosed to third parties.

10.2 Upon request, mIImp s.r.o. will notify you promptly and in writing, if possible, whether and what personal data it has recorded about you. If, despite our efforts to ensure that the data is correct and up-to-date, incorrect information has been recorded, we will correct it on request.If you have any questions about the processing of your personal data, you can direct them to info@aigear.app, where we are available not only for requests for information but also for suggestions or complaints.

10.3 Collection and processing of personal data

When you visit our website, our web servers will record in a standard way the IP address assigned to you by your internet service provider, the website from which you visit us, the websites you visit with us, as well as the date and duration of your visit. Personal data will only be recorded if you provide it to us of your own free will, for example as part of registration or for the execution of a contract. The transfer of personal data to state institutions and authorities only follows within the framework of binding legal regulations

10.4 Option to opt-out

We want to use your data to inform you about our products and services or to get your opinion about them. Participation in such events is, of course, voluntary. Should you not agree to them, you can notify us at any time so that we can block the data accordingly. In the case of email communications, you can unsubscribe at any time using the unsubscribe link provided in the footer of each email.

10.5 Consent to the processing of personal data

By completing the sales form, the customer agrees to the inclusion of his/her personal data in the database of mIImp s.r.o., with registered office at Šlovice No. 118, 321 00 Dobřany, ID No.: 04305175, File No.: C 31522, registered with the Regional Court in Pilsen, as the administrator, and to their subsequent processing for marketing purposes and commercial communications by electronic means in accordance with Act No. 480/2004 Coll., for the period until the withdrawal of consent. At the same time, the customer agrees that the seller will send him information about upcoming events and offers of its business partners.

10.6 Cookies

mIImp s.r.o. uses cookies to track visitor preferences and to optimally design the website accordingly. Cookies are small "files" that are stored on your hard drive. This leads to easier navigation and ensures a high level of user experience on the website. Cookies can be used to determine whether you have already visited our website from your computer. Only the cookie on your computer is identified.

You can deactivate the use of cookies in your internet browser.

12. DATA STORAGE, UNUSED CREDIT AND TRIAL

12.1 - Data storage - Unless otherwise stated, mIImp s.r.o. stores user data such as generated text, audio, video or images and other content created by AI for internal purposes only and cannot be browsed or viewed retrospectively. mIImp s.r.o. reserves the right to delete such data after 3 months to free up system resources for other users.

12.2 - Unused Credit - Credit is carried over to subsequent months or periods ONLY with an active membership and subscription. If your membership is inactive, expired, or otherwise recorded by mIImp s.r.o. as unpaid (e.g. unpaid invoice, unpaid card payment, etc.), we reserve the right to delete the remaining, unused credits.

13. FINAL PROVISIONS

13. 1. An indication of the existence, method and conditions for the out-of-court settlement of consumer complaints, including whether a complaint may be referred to a supervisory authority or a State supervisory authority

Out-of-court settlement of disputes, in particular through mediation or arbitration (arbitration); the settlement of disputes in this way is based on the voluntary participation of both parties and the objectivity and impartiality of the proceedings.

The Czech Trade Inspection Authority is the supervisory and controlling body of the state administration. The Czech Trade Inspection Authority inspects and supervises legal and natural persons selling or supplying products and goods on the internal market, providing services or carrying out other similar activities on the internal market, providing consumer credit or operating a marketplace (marketplace), unless this supervision is carried out by another administrative authority pursuant to special legislation (see Act No 64/1986 Coll., on the Czech Trade Inspection Authority, for details).

If a consumer dispute arises between us as the seller and the customer-consumer, the consumer has the right to an out-of-court settlement. The Czech Trade Inspection Authority is the subject of the out-of-court settlement pursuant to Act No. 634/1992 Coll., on Consumer Protection. All details on out-of-court resolution are available on the website of the Czech Trade Inspectorate at www.coi.cz . The consumer can also use the online dispute resolution platform set up by the European Commission at http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. 2 Effectiveness

These terms and conditions come into force on 1 January 2023. Information is communicated via the aigear.app website or other information channels, usually by email. The Seller reserves the right to change these terms and conditions at any time without prior notice.