Zásady ochrany osobních údajů

Privacy Policy

This web page and service are governed by the laws of the Czech Republic. You can find an English version of the Privacy Policy here.​

Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).​

Kdo je správce?

​Jsme společnost mIImp s.r.o., se sídlem Šlovice č.ev. 118, 321 00 Dobřany, IČ: 04305175, vedená u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 31522, která provozuje webovou stránku www.aigear.app. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.​

Kontaktní údaje

​Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: info@aigear.app​

Prohlašujeme

​Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

​Rozsah osobních údajů a účely zpracování

​Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

➤ poskytování služeb, plnění smlouvy: vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. umožnění přístupů do aplikace apod.).

➤ vedení účetnictví: Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

➤ marketing – zasílání newsletterů: Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let.Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

➤ pokročilý marketing na základě souhlasu: Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.​​

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.​

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

​Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

​K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to následující poskytovatelé:

​Facebook - FB pixel

Google - Google Analytics

Quanda International - Newslettery

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.​

Předávání dat mimo Evropskou unii

​Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. ​

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

​V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@aigear.app

​Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.) ​

Právo na přenositelnost

​Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní. ​

Právo na výmaz (být zapomenut)

​Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail. ​

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

​Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.​

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

​E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. ​

Mlčenlivost

​Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Privacy Policy

This web page and service are governed by the laws of the Czech Republic. You can find a Czech version of the Privacy Policy here.

​Privacy Policy

​If you are a customer, newsletter subscriber or visitor to our website, you are entrusting us with your personal data. We are responsible for their protection and security. Please familiarize yourself with the privacy policy, principles and rights you have concerning the GDPR (General Data Protection Regulation).​​

Who is the data controller?

​We are mIImp s.r.o., with registered office at Šlovice No. 118, 321 00 Dobřany, ID No.: 04305175, registered at the Regional Court in Pilsen, file No. C 31522, which operates the website www.aigear.app. We process your personal data as a controller, i.e. we determine how the personal data will be processed and for what purpose, for how long and I select any other processors who will assist us with the processing.

Contact details

​If you wish to contact us in the course of processing, you can contact us by email: info@aigear.app ​

We declare

We declare that as the controller of your personal data we comply with all legal obligations required by applicable legislation, in particular the Personal Data Protection Act and the GDPR, i.e. that: we will only process your personal data on the basis of a valid legal basis, in particular a legitimate interest, the performance of a contract, a legal obligation or consent, we comply with the information obligation under Article 13 of the GDPR before we start processing personal data, we will enable and support you in exercising and fulfilling your rights under the Personal Data Protection Act and the GDPR.​​

Scope of personal data and purposes of processing

​We process personal data that you entrust to us for the following reasons (to fulfil these purposes):

➤ Provision of services, performance of a contract: your personal data in the scope of: email, we necessarily need for the performance of the contract (e.g. to enable accesses to the application, etc.).

➤ Bookkeeping: if you are a customer, we necessarily need your personal data (billing data) to comply with the legal obligation to issue and record tax documents.

➤ Marketing - sending newsletters. If you are our customer, we do this out of legitimate interest, as we reasonably assume that you are interested in our newsletters, for a period of 5 years.If you are not our customer, we only send you newsletters based on your consent, for a period of 5 years. In either case, you can withdraw this consent by using the unsubscribe link in any email sent to you.

➤ Advanced consent-based marketing: only on the basis of your consent, we may also send you inspirational offers from third parties or use your email address for e.g. remarketing and targeting of Facebook advertising, for a period of 5 years. This can of course be revoked at any time via our contact details.

​We retain your personal data for the duration of the limitation periods, unless the law provides for a longer retention period or we have specified otherwise in specific cases.​​

Cookies

​When you browse our website, we record your IP address, how long you stay on the site and which page you come from. We see the use of cookies to measure website traffic and to personalise the display of the website as a legitimate interest of our administrator, as we believe that this enables us to offer you an even better service. Cookies for advertising targeting will only be processed on the basis of your consent. Our website can also be browsed in a mode that does not allow the collection of personal data. You can disable the use of cookies on your computer.​​

Security and data protection

​We protect personal data as far as possible by using modern technologies that are in line with the state of the art. We protect it as if it were our own. We have adopted and maintain all possible (currently known) technical and organizational measures to prevent the misuse, damage or destruction of your personal data.​​

Transfer of personal data to third parties

​Our employees and associates have access to your personal data. For specific processing operations that we are unable to provide ourselves, we use the services and applications of processors who can protect the data even better than we can and who specialise in that processing. These providers include:

Facebook - FB pixel

Google - Google Analytics

Quanda International - Newsletters

​It is possible that in the future we may decide to use other applications or processors to facilitate and improve the processing. However, we promise you that in such a case, I will place at least the same demands on the processor for security and quality of processing as I do on myself.​​

Data transfer outside the European Union

​We only process data in the European Union or in countries that provide an adequate level of protection based on a decision of the European Commission.​​

Your rights concerning data protection

You have a number of rights in relation to data protection. If you wish to exercise any of these rights, please contact us by email: info@aigear.app

You have the right to information, which is already fulfilled by this information page with the personal data processing policy.

Thanks to the right of access, you can challenge us at any time and we will document within 14 days what personal data we are processing and why.

​If something changes or you find your personal data outdated or incomplete, you have the right to have your personal data completed and amended.

You can exercise your right to restrict processing if you believe that we are processing your inaccurate data, if you believe that we are processing unlawfully but do not want to delete all your data, or if you have objected to the processing.

​You can limit the scope of personal data or the purposes of processing. (For example, by unsubscribing from the newsletter you limit the purpose of processing for sending commercial communications.) ​

Right to portability

​If you would like to take your personal data and transfer it to someone else, we will follow the same procedure as when you exercise your right of access - the only difference is that we will deliver the information to you in machine-readable form. Here we need at least 30 days.

In some cases, we are bound by a legal obligation and, for example, we have to keep records of tax documents issued for a period set by law. In this case, we will therefore delete all such personal data that are not bound by another law. We will inform you by e-mail when the deletion is completed.

Complaint to the Data Protection Authority

If you feel that we are not treating your data in accordance with the law, you have the right to contact the Data Protection Authority at any time with your complaint. We would be very happy if you first inform us of this suspicion so that we can do something about it and correct any wrongdoing.​​

Unsubscribing from newsletters and commercial communications

​We send you emails with inspiration, articles or products and services if you are a customer based on our legitimate interest.

​If you are not yet a customer, we only send them to you on the basis of your consent. In either case, you can stop receiving our emails by pressing the unsubscribe link in each email sent.​​

Silence

​We would like to assure you that our employees and associates who will process your personal data are obliged to maintain confidentiality of personal data and security measures, the disclosure of which would compromise the security of your personal data. This confidentiality shall continue even after the end of the contractual relationship with us. Your personal data will not be released to any other third party without your consent.